टाउको छिनाइ शाहीको हत्या

                     

अरुपनि