एक किलो सलह मारेको सय रुपैयाँ

                     

अरुपनि