पन्चबुटी अध्ययन केन्द्रको स्थापना, लघु उद्योगको लागि चाहिने कच्चापदार्थ समेत उत्पादन गरिने

                     

अरुपनि