गाजा खेती नष्ट गर्दै प्रहरी

                     

अरुपनि